16 de juliol de 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 4 / 2008
Caràcter: ordinàira
Data: 22 - 4 - 2008
Lloc: Ofincina Municipal de Campredo

Pere Panisello i Chavarria (President)
Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Cinta Fontanet Ramírez (secretaria delegada)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 3/2008, de 25 de març
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 3/2008, DE 25 DE MARÇ.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 3/2008, de 25 de març, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Cursos d’informàtica
Que ja s’ha equipat el local on es duran a terme els cursos d’informàtica amb set taules, quinz cadires. Que es duran a terme tres cursos:

de 16 a 18 hores en que hi ha apuntades dotze persones;
de 18 a 20 hores en que hi ha apuntades tretze persones; i,
de 10 a 12 hores per al jubilats on hi ha apuntades vuit persones

Que a més també s’hna col·locat unes cortines per tal que no entri el sol i es pugui treballar bé amb els ordinadors.

02.02. Subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre per a la millora de camins
Que dintre del programa del Consell Comarcal del Baix Ebre del subvencions de millora de camins municipals s’ha demanat la inclusió de l’arranjament nou del tram del Pont d’Arturet – camí de Rocacorba i el bacheo del camí de les Barraques, en el tram que va des del camí del Ranxero fins al camí del Coll de l’Alba.

02.03. Vestidors zona esportiva.
Que per part de la GUMTSA es licitarà el projecte de vestidors de la zona esportiva per import de 327.074,76 €, a la baixa, l’adjudicació definitiva de l’obra es farà abans del 24 de maig i està previst que les obres comencin a partir del mes de setembre, a efectes de no molestar als usuaris de la piscina pública i que el termini d’execució serà com a màxim de vuit mesos.

02.04. Reunió amb el Servei de Carreteres
De l’escrit enviat al Servei de Carreteres agraint-los les actuacions dutes a terme per tal d’arranjar les vies de servei de l’autovia al seu pas per Campredó i el pas inferior a l’altura de la gravera de Sant Onofre.

02.05. Neteja de l’embarcador
De la intenció de netejar l’embarcador ja que hi ha molta brutícia, així com de restringir l’accés a aquest, possiblement amb la col·locació d’uns pilons retràctils.

02.06. Obertura piscina.
De que l’obertura de la piscina tindrà lloc el 21 de juny, tot just quan comencin les vacances d’estiu.

02.07. Escola d’estiu.
De les gestions que s’estan fent per tal de continuar amb l’Escola d’Estiu.

02.05. Proposta ADIF supressió pas nivel a Campredó i construcció pont elevat.
El senyor Sanahuja presenta la proposta feta per ADIF per a la construcció d’un pont sobre la via del tren al seu pas per Campredó a efectes d’eliminar l’actual pas a nivell existent al final del C. Benicarló. El traçat proposat per ADIF sortiria del final del C. Mossén Federico fins al final del C. Av. de la Llum.

El senyor Sanahuja exposa que creu que seria interessant aceptar la proposta, pensant en una futura i nova carretera Tortosa-Amposta de nivell superior a l’actual, però amb la condició de que ADIF aceptes varies modificacions al projecte proposat. Una d’elles i la principal condició, seria fer un accés que connectés el pont proposat amb el Polígon Industrial Baix Ebre al final del carrer A.

El senyor Esquerré creu que és una opció que es tindria que valorar més i que en aquest moment no pot manifestar la seva conformitat a la proposta i així es manifesta també el senyor Rafel Lluís.

El senyor Manel Sanahuja entén que aquesta proposta no és definitiva i, per tant, que és una opció a tenir en compte i que li dóna suport. Així ho manifesten també el senyor Aragonés i la senyora Caballé.

Desprès de les deliberacions s’acorda remetre a ADIF la proposta de l’Ajuntament on consta com a condició imprescindible la incorporació al projecte de la connexió entre el pont i el Polígon Industrial Baix Ebre, així com que el tram que va des del C. Mossèn Federico fins la via no es faci sobre base terraplenada tal com proposa ADIF, si no amb bases de sustentació amb columnes de formigó, aprovant-se la proposta amb cinc vots a favor, corresponents al president del Consell Assessor de l’Alcaldia, el senyor Panisello, el senyor Sanahuja Ramírez, representant personal de l’Alcaldia a Campredó, el senyor Aragonés, representant del grup municipal de CiU, la senyora Caballé, representant de l’Associació Taurina “La tradicio” i, del senyor Sanahuja, representant de l’Associació de Caçadors; i dos abstencions, corresponents als senyors Lluís Gisbert, representant del grup municipal del PSC i del senyor Esquerré, representant del grup municipal d’ERC.

El senyor Sanahuja manifesta que aquesta proposta en cap cas és definitiva i que restarà pendent de la nova proposta que ens pugui fer ADIF i sobre aquesta nova proposta es prendrien els acords definitius.

02.06. Altres assumptes:
Que s’ha sol·licitat al Departament de Cultura uns cinquanta llibres per a repartir durant la diada de Sant Jordi.
Que s’ha arranjat per part de l’EMSP, SL les tapes de clavegueram que estaven en mal estat al C. Benicarló i C. Pintor Llop.
De l’informe que s’ha tramès a l’Ajuntament de Tortosa relatiu als robatoris que s’ha efectuat a diverses empreses i xalets de Campredó.
Que s’ha tirat l’herbicida al Camí de Tortosa-Campredó, Salvaigües, camí fins a Casa Blanca i a l’av. de la Llum.
Que properament es tirarà l’herbicida a les immediacions de l’estació i travessies del C. Don Alvaro, C. Finesterre i camí de l’Embarcador.
Que s’ha dut a terme el bacheo del camí de Salvaigües i la zona del camí dels Rajolers.
De la jornada a favor de Mans Unides, organitzada per la Parroquia Sant Josep Baptista de Campredó i en la que es van recaptar un total d’uns 1.300,00 €, sent una jornada molt participativa.
Que s’ha prorrogat el termini de sol·licitud de cremes de restes vegetals.
De la jornada i exposició sobre el Món Templer organitzada a Campredó on es va vistar amb el Sr. Sanahuja, Pagarolas, Fuget i Subirats els treballs de restauració de la Torre de Campredó i Casa del Prat. La jornada va acabar amb una conferència interessantíssima a càrrec de Laureà Pagarolas.
Del Registre d’Entrada i Sortida corresponent a l’1 de març al dia d’avui.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

RESTANT

PARTIDA


ASSIGNACIÓ ORDINARI PEDANIA DE CAMPREDÓ 2008
33.000,00 €
33.000,00 €
INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 18/03/08
8.250,00 €
24.750,00 €FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 22/04/08


REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1
CEPSA
Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6
CEPSA
Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62
10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51
11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83
12
CEPSA
Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95
13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78
14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1329,43
15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29
16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80
17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81
TOTAL
2.928,25 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
22/04/2008
5.321,75 €


PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 22/04/08


18
CEPSA
Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,5
19
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73
20
Bar Rest. Can Joan
Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya

22/04/2008
33,20
TOTAL
607,43 €

Que el saldo a dia d’avui és de 5.321,75 €, quedant pendent de pagament un total de 607,43 €.4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que tal i com es va comentar en la passada reunió es duran a terme les següents obres:

1. Coberta de la cantina
2. Col·locació dels punts de llum a l’Av. Don Alvaro

Que també s’acollaran les porteries de handbol i que està inclòs dintre del POUSC la coberta de la pista poliesportiva.

En quan a la zona esportiva, el senyor Esquerré demana que es controli l’accés a la zona esportiva i més en quan al tema de les llums.


5. INFORME ENTITAT

El senyor Sanahuja informa dels següents assumptes:

Que el passat 13 d’abril va tenir lloc el dinar de la Penya Taurina “La Tradició”.
Que el 6 d’abril va tenir lloc la calçotada popular a Campredó amb l’assistència d’una seixantena de persones.
Que les festes de Campredó tindran lloc el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol. Que el 21 de juliol hi haurà una festa especial per als nens i el 22 i 23 de juliol hi haurà bous per la tarda a càrrec de la Penya taurina “La Tradició”.
Que el dia 26 d’abril i dintre dels actes de la Diada de Sant Jordi, es van celebrar els actes de celebració de l’aniversari de Jaume I organitzat pel col·legi i l’Associació Cultural Soldevila.
Que l’1 de maig es durà a terme una missa i una baldana pels quintos i quintes a l’ermita de Solicrú.
Que aquest any no es durà a terme la Fira Campredó Actiu.
Que l’1 de maig es durà a terme una cursa popular a Tortosa.
Que el 26 d’abril es durà a terme el I Congrés de Dones de les Terres de l’Ebre.
De l’agraïment per part del Banc de Sang de les donacions que s’ha fet des de Campredó.
De la sol·licitud de Mn. Víctor d’una subvenció per import de 120,00 € per la conferència que va dur a terme en les jornades del Món Templer, la qual s’aprova per unanimitat.
Dels nous telèfons que s’han lliurat per part de CESPA per a serveis d’urgència i recollida de voluminosos.


Precs i preguntes

El senyor Esquerre pregunta sobre els següents assumptes:

Del conveni de menjador del CEIP Port Rodó de Campredó, i
De la ubicació de la depuradora de Campredó.

També comenta el senyor Esquerre que del 18 al 30 d’abril hi ha un exposició del pintor campredonenc Eduardo Gas al Centre del Comerç.

El senyor Sanahuja manifesta que en quan a la ubicació de la depuradora de Campredó tota la tramitacó continua, d’acord amb l’Ajuntament i l’ACA, ubicar-ho als terrenys de l’empresa FADESA.

El senyor Rafel Lluís es manifesta en els següents assumptes:

- Que lamenta que no es dugui a terme la Fira de Campredó Actiu.
- Respecte a les declaracions del senyor Sanahuja respecte a la neteja de l’embarcador que l’anterior Govern havia iniciat amb l’IDECE unes negociacions per tal de dur a terme aquesta actuació.
- Que a l’entrada al polígon Industrial Catalunya-Sud hi ha una gran quantitat de runes.

El senyor Sanahuja contesta al senyor Rafel Lluís dient que el motiu de que no es dugui a terme la fira Campredó Actiu, és única i exclusivament per voluntat i acord majoritari de la Junta de l’Associació, tot i que des d’aquesta Alcaldia se’ls va oferir tot el suport institucional que fora necessari, així com de diferents persones pertanyents a diferents associacions locals disposades a col·laborar en l’organització de l’esmentada fira. Des d’aquesta Alcaldia no es va considerar oportú assumir tota la organització de la fira en tant sols dos mesos d’antel·lació.

Continua el senyor Sanahuja manifestant respecte a les declaracions de l’embarcador, que agrairia al senyor Lluís clarifiqués quines eren les actuacions que es preveien portar a terme durant el seu mandat a l’embarcador de Campredó i a través de l’IDECE. En tot cas, el senyor Sanahuja manifesta la seva voluntat de parlar amb l’IDECE per veure en quines actuacions ens poden fer aportacions positives, per la millora de l’embarcador i el seu entorn.

Respecte a les runes del Polígon Industrial Catalunya-Sud, el senyor Sanahuja li comenta al senyor Lluís que aquests abocaments controlats ja es venien fent també des de la seva época com alcalde pedani de Campredó. Que els abocaments provenen de runes de construcció i que l’espai en qüestió es de titularitat del Consell Comarcal del Baix Ebre. Tot i això, farem controls periódics a efectes de que els abocaments siguin, única i exclusivament, de procedència de restes de construcció.

El senyor Aragonés demana es facin les gestions oportunes respecte a la creació de la futura EMD de Campredó, contestant-li el senyor Sanahuja que el tema de la constitució de l’EMD continua tal i com el senyor Aragonés ja sap, a través de la darrera reunió de la Comissió Mixta.

*-*-*