23 d’abril del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA DE CAMPREDO

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:


Núm.: 3/2008
Caràcter: Ordinària
Data: 25 de març de 2008
Lloc: Saló Verd de l’Ajuntament de Tortosa
Horari: 22:00 a 23:10

President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions: Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)

Secretària delegada: Cinta Fontanet RamírezOrdre del dia:
1. Aprovació de l’acta 2/2008, de 19 de febrer
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 2/2008, DE 19 DE FEBRER.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 2/2008, de 19 de febrer, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Torre d’avisos d’emergència
Que s’ha adjudicat a l’empresa LUBASA la instal·lació de la torre d’avisos d'emergència que s’ubicarà al polígon Industrial Baix Ebre, a l’av. del Japó.

02.02. Associació Soldevila
Que per part de l’Associació Soldevila es va organitzar el pasta dia 1 de març una xerrada sobre el món dels templaris de les torres de Campredó.


02.03. I Cursa de Canicross
Que el passat 16 de març va tenir lloc la I Cursa de Canicross anomenada les II Torres i que va tenir la participació de trenta dos participants.

02.04. Visita tècnics Comunitat de Regants
De la visita amb tècnics de la Comunitat de Regants per tal de visitar la sèquia que bordeja el camí de la Torra. Que en aquests moments s’està esperant l’informe dels tècnics per veure si es pot revestir la sèquia ja que aquest camí està molt inclinat cap a la sèquia i seria millor asfaltar-lo amb la sèquia revertida amb formigó.

02.05. Subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre per a la millora de camins
Que per part del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha aprovat la normativa de subvencions de millora dels camins de la comarca del Baix Ebre i que s’intentarà incloure en aquesta subvenció les obres de millora del camí Rocacorba i del Pont de l’Arturet que estan en molt mal estat.

02.06. Estació de Campredó
Que per part de l’empresa ADIF s’ha netejat l’espai de l’estació de Campredó, i que s’intentarà que aquest es mantingui net.

02.07. Reunió Direcció General de Carreteres
Que desprès de la reunió mantinguda amb membres responsables del Baix Ebre de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat ja es va portar a terme el bacheo de la carretera de servei, Tortosa-Aldea, al terme de Campredó. I que també s'ha realitzat la reparació de la vorera del pont sobre el barranc de Sant Onofre.

Que l'espill existent al camí de servei de la carretera Tortosa-Aldea, dóna servei als conductors dels autobusos que tenen la parada a l'altre costat, direcció Tortosa i, els dóna visibilitat per incorporar-se a l'autovia també en direcció a Tortosa.

02.08. Altres assumptes:
a) Que la jornada d’extracció de sang del passat 19 de març va tenir una participació de 21 persones.
b) De la intenció de construir noranta habitatges per part d’una promotora a la finca existent enfront a la plaça de bous, com a propietat senyor Carles Villalbí.
c) Que per part dels Quintos de Campredó es va dur a terme una sardinada popular a la Torra durant el divendres Sant.
d) Que els problemes que hi havia al CEIP Port Rodó s’han solucionat per part del Departament d’Educació.
e) Que s’ha tornat a repassar l’asfaltat del camí Tortosa-Amposta per l’empresa que va dur a terme l’obra.
f) Que no s’ha pogut tirar l’herbicida a diversos camins municipals per culpa el vent i que es durà a terme durant els proper dies així com el bacheo de diversos camins.
g) Del consum elèctric i manteniment dels edificis municipals a Campredó de l’any 2006 que ascendeix a 64.535,09 €. La neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, tractament de residus, cànon de la Generalitat, planta de transferències, i gestió de la deixalleria municial ascendeix al mateix any a 98.831,88 €. Que tant prompte quan disposi de les dades del 2007 es donarà compte al Consell.
h) Que el passat 17 de març es va trametre a la CUTE l'expedient de l’electrificació de la zona rural de Torra i que es tractarà en la sessió del proper 3 d’abril.
i) Que s’ha sol·licitat el corresponent pressupost per tal de col·locar punts de llum a l’av. Don Alvaro.
j) Informe de les entrades i sortides del Registre General de l’Ajuntament de Tortosa corresponents des del 20 de febrer al dia d’avui.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

FACTURES PAGADES

FINS CONSELL ASSESSOR DE 25/03/08


1
CEPSA
Gasolina Segadora
31/12/2007
25,00 €

2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
07/01/2008
70,00 €

3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
02/01/2008
93,00 €

4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
04/01/2008
193,00 €

5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
29/01/2008
85,19 €

6
CEPSA
Gasolina Segadora
31/01/2008
12,00 €

7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
31/01/2008
115,42 €

8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
06/02/2008
400,42 €

9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
12/02/2008
43,62

10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
12/02/2008
47,51

11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
12/02/2008
70,83

12
CEPSA
Gasolina
31/01/2008
35,95


TOTAL
1.191,94 €DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
15/04/2008
7.058,06 €FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

CONSELL ASSESSOR DE 25/03/08

13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
15/03/2008
55,78

14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
31/01/2008
1329,43

15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
21/03/2008
58,29

16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
20/03/2008
80

17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
31/03/2008
212,81


TOTAL
1.736,31 €


Que el saldo a dia d’avui és de 7.058,06 €, quedant pendent de pagament un total de 1.736,31 €.


4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost d’inversions, s’inclouran, tal com s’ha comentat en els punts anteriors:

a) Coberta cantina
b) Col·locació punts de llum a l’av. Don Alvaro
c) Revestiment del camí de la sèquia.


5. INFORMES ENTITATS.

El senyor Sanahuja informa dels següents assumptes:

a) Que el passat dia 2 de març va tenir lloc l’Assemblea de l’Associació de Jubilats de Campredó durant la qual es va reconduir la situació i es va acordar indemnitzar a la persona responsable del bar fins al moment de la seva jubilació.
b) Que el 22 de febrer va tenir lloc l’assemblea de la Penya Taurina “La Tradició”.
c) Que el dinar de la Penya Taurina “La Tradició” tindrà lloc el proper 13 d’abril.
d) De la reunió a celebrar el proper 26 de març amb els membres de l'associació de comerciants de Campredó per parlar de la fira Campredó Actiu, que en cas d'arribar a acords, la fira tindria lloc del 31 de maig i l’1 de juny.
e) Que el proper 6 d’abril tindrà lloc la calçotada popular a Campredó.
f) De la instal·lació del punt WIMAX, internet per ones la qual cosa facilita la connexió amb totes les dependències municipal, així com les del telecentre instal·lat a la Pedania.
g) De la connexió WIFI al Casal Francesc Llop que donaran servei als cinc ordinadors que s’ubicaran en aquest local.

El senyor Esquerre informa dels actes de celebració de l’aniversari de Jaume I que es duran a terme durant el 26 d’abril, organitzat pel col·legi i l’Associació Cultural Soldevila.

Precs i preguntes

El senyor Esquerre pregunta sobre els següents assumptes:

· De la possibilitat de que els vehicles pesants no aparquin dintre del nucli urbà.

· Revisió de les voreres de davant de la Pedania, contestant-li el senyor Sanahuja que s’està esperant el corresponent pressupost per tal d’arreglar-ho.

La senyora Caballé pregunta sobre la senyalització de la ubicació dels contenidors d’escombraries, contestant-li el senyor Sanahuja que s’intentarà senyalitzar-los tots, un comp sapiguem on s'ubicaran els nous contenidors de reciclatge.

El senyor Aragonés sobre la megafonia contestant-li el senyor Sanahuja que també s’està esperant un pressupost per tal de reparar-ho.

Continua el senyor Aragonés preguntant sobre la possibilitat d’acollar les porteries de futbol sala, contestant-li el senyor Sanahuja que s’han fet les gestions amb el senyor Xavi Nadal, gerent d’Esports per tal que demani el pressupost corresponent per a dur a terme aquesta actuació.

*-*-*

18 d’abril del 2008

13 d’abril del 2008

TELECENTRE DE CAMPREDO

A partir del 15 d’abril entrarà en funcionament el “Telecentre de Campredó”, aquest estarà ubicat a la tercera planta del “Casal Francesc Llop” essent l’horari d’obertura al públic: el matins de dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 hores, les tardes de dilluns a dijous de 15 a 21 hores i les tardes del divendres de 16 a 19 hores.

La funció del Telecentre serà difondre i posar a l’abast de la gent del poble les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions facilitant l’ús del seus equipaments i l’accés a internet; es disposa de 8 ordinadors personals disponibles, així com connexió a internet amb una velocitat de 3 Mb, tanmateix també està equipat amb una connexió WI-FI de la mateixa velocitat, fet que facilita als usuaris per a que utilitzen les instal·lacions amb el seu propi PC portàtil; tots aquest serveis seran gratuïts.

Així mateix, es realitzen diferents cursos de formació (ja s’ha fet difusió pel poble) d’iniciació en el món de la informàtica facilitant d’aquesta forma l’accés al Telecentre al major número de persones possible, i a la vegada hi haurà un coordinadora que realitzarà les funcions d’atenció als usuaris, organització de cursos i altres activitats formatives, vigilància de la correcta utilització de les instal·lacions, etc.

9 d’abril del 2008

CURSOS GARTUÏTS D'INFORMÀTICA
AL CASAL FRANCESC LLOP

Pla estratègic d'implementació i formació en noves tecnologies al poble de Campredó

Obertura de la inscripció per als següents cursos:

1. Curs d’iniciació a Internet (10 hores)
2. Curs d’iniciació a tractaments de text (15 hores)

L’horari dels cursos serà dimarts i dijous de 18:00 h fins les 20:00 h.
Per realitzar la inscripció dirigir-se el més aviat possible a les oficines municipals.

4 d’abril del 2008

Informatiu setmanal

Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut.