25 de gener del 2008

Informatiu setmanal

Clicant amb el ratolí sobre la foto, s'obre i es veu més gran i es pot llegir el contingut.

13 de gener del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA DE CAMPREDO

Tinc interès també en mostrar al meu blog les actes de les diferents sessions del Consell Assessor de l'Alcaldia de Campredó, a fi i efectes de donar més publicitat al que allí es debat, així com les decissions que es vagin prenent.
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 3/2007
Caràcter:ordinària
Data: 18 de desembre de 2007
Lloc: Oficina municipal de Campredó
Horari: 22:00 a 23:40

Hi assisteixen:
President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramirez (representant de l'alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CIU)
Josep Esquerre i Navarro (ERC)

Associacions: Noemí Caballe (Penya Taurina "La Tradició")
Joan Manel Sanahuja Vidal (Societat de Caçadors)

Secretària delegada: Cinta Fontanet Ramirez

Ha excusat la seva assistència:
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)


Ordre del dia:
1.-Aprovació de l’acta 3/2007, de 28 de novembre
2.-Informes de l'alcalde pedani
3.-Estat de comptes
4.-Informació pressupost 2008
5.-Informació entitats

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 2/2007, DE 28 DE NOVEMBRE.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 2/2007, de 28 de novembre, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.

2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Actes parròquia Campredó
De la carta enviada per Mossèn Victor, relativa als actes a celebrar entre els dies 27 a 29 de desembre per part de la parròquia de Campredó, dintre dels actes de Nadal.

02.02. Acte AMPA Port Rodó
De la borrainada que durà a terme l’AMPA Port Rodó el proper 22 de desembre de les 16:30 a les 19 h. a la plaça de l’Església.

02.03. Moto Club Poc a Poc
Que el proper dia 22 de desembre es desplaçaran a Campredó els Pares Noels de l’Associació Motoclub Poc a Poc a les 18:30 h. Aquest acte està patrocinat pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

02.04. Repartiment regals Pare Noel
Que aquest any s’encarregaran del repartiment dels regals de Pare Noel el senyor Joan Gombau i el senyor Jordi Sorribes, durant la nit del 24 de desembre. Que els regals es recolliran a la Pedania el mateix dia de 16 a 18 hores.

02.05. Simulacre POLIALCO
Del simulacre que es va realitzar el passat 13 de desembre a l’empresa POLIALCO. Aquest simulacre va ser d’un nivell III. Que en aquest simulacre van estar-hi present també l’Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa, així com el senyor Monclús, director dels serveis de Consum de les Terres de l’Ebre, qui va manifestar la seva intenció de dur a terme una xerrada a Campredó per tal d’explicar als veïns del poble del protocol que han de seguir en cas de que hi hagués un accident a alguna empresa del polígon i quina conducta haurien de seguir.

02.06. Festa Campredó Jove
Que la festa del dia 16 de desembre organitzada pels joves i entitats de Campredó i en la que van llegir un manifest contrari al traçat de l’autovia N-340, hi van assistir unes 100 persones.

02.07. Al·legacions traçat autovia de l’interior
Que s’ha enviat al Ministeri de Foment la proposta de nou traçat de l’autovia de l’interior, proposant que aquesta passi per baix del Mas de la Missa, creuant l’autovia Tortosa-Aldea, pel barranc de Sant Onofre i amb un traçat parabòlic per l’esquerra del barranc creuarà el camí de l’Hostal de Don Ramon fins al final de polígon Catalunya Sud.

02.08. Altres assumptes
a) Que el 16 de desembre a les 17:30 hores va tenir lloc la jornada de blocaires.
b) De la carta enviada a tots els veïns de Campredó i de la qual se n’adjunta còpia.
c) Que ja s’ha dut a terme la connexió de la llum de la Torra.
d) Que durant les festes de Nadal es tallarà el pi sec que està dintre del recinte de les escoles.

3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que el saldo a Caixa Tarragona continua sent de 14,73 €.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que es presentarà a l’Ajuntament les factures fora de pressupost per a aquest any 2007 i que puja a la quantitat de 17.741,94 €, les quals hauran de ser reconegudes com a factures extrajudicials.

4. INFORMACIÓ PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost ordinari per a l’any 2008 per a manteniment d’infraestructures per a Campredó serà de 33.000,00 €, un 13,33% més que l’any 2007. I que el pressupost d’inversions per a l’any 2008 serà de 58.247,22 €, un 42% més que l’any 2007.

També comenta el senyor Sanahuja que aquest any, a diferència de l’any 2007, el pressupost d’inversions no està supeditat a la venda de solars.

Que les inversions que es preveuen dur a terme durant l’any 2008, estaran diferenciades de la següent forma:


Cobriment de la pista poliesportiva
30.000,00 €
Entrada carrer Don Alvaro: canvi 16 punts de llum
12.000,00 €
Camins: Torre al Canal i altres
14.000,00 €
Millora vies urbanes
2.247,22 €
TOTAL
58.247,22 €

El senyor Esquerré manifesta que també seria convenient dur a terme la neteja del barranc i tapiar la vivenda del veïns Panisello-Caballé, contestant-li el senyor Sanahuja que si el Consell ho acorda la previsió d’inversions es pot modificar.


5. INFORMACIÓ ENTITATS.

El senyor Esquerré, dóna compte dels actes que proposa dur a terme en els proper dies:

- Que el proper dia 30 de desembre es durà a terme una excursió al Saló de la Infància patrocinat pel Departament de Joventut.
- Que per al proper 19 de gener es durà a terme un acte dintre dels del Francesc Llop.

Així mateix, lliura al senyor Sanahuja un pressupost d’accessoris i complements per a dur a terme la cavalcada de Reis i que puja la quantitat de 184,00 €.

El senyor Sanahuja manifesta que no hi ha problema per atendre la despesa proposada per la Comissió d’organització dels serveis. Que a més a més, ha demanat els vestits de Wold Disney que fins ara es venien utilitzant en les festes de Reis dels anys anteriors per l’Ajuntament de Tortosa i que proposa que sigui el Consell qui tuteli i organitzi aquest esdeveniment.

Així mateix, comunica que el dissabte dia 5 de gener del 2008, els patges reials i la Colla de Dolçainers visitaran els pobles de Tortosa per anunciar la vinguda dels Reis Mags d’Orient.


Precs i preguntes

No se’n formulen a la Presidència.