28 de març del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 2/2008
Caràcter: ordinària
Data: 19 de febrer de 2008


Hi assisteixen:
President: Ferran Bel Accensi
Vocals: Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'alcaldia)
Francesc Aragonés i Valls (CIU)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)


Associacions:
Noemí Caballé (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors”)


Han excusat la seva assistència:
Pere Panisello i Chavarria
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 1/2008, de 15 de gener
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008.
5. Informació entitats

Precs i preguntes


La Presidència obre la sessió, manifestant que la seva presència en aquest Consell ha estat motivada per la circumstància de que a les 20:30 h. tenia una reunió amb la Comissió de Festes i que com s’ha acabat fa uns minuts ha volgut començar aquesta sessió per tal de parlar sobre els temes que es creguin convenient.

Continua el senyor alcalde manifestant que en quan a la licitació per a la construcció del vestuaris de la zona esportiva ha quedat desert i que s’haurà de fer un altre projecte i tornar-ho a licitar abans del 31 de juliol del 2008, data que s’ha fixat per part de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el senyor Sanahuja manifesta que està en converses amb l’arquitecte municipal per tal de buscar altres formes d’ubicar els vestuaris.

El senyor Esquerré pregunta al senyor alcalde qui netejarà l’estació, contentant-li que serà l’organisme autònom ADIF.

Tot seguit, s’absenta de la sessió el senyor alcalde i ocupa el lloc de president en funcions, el senyor Joan Sanahuja i Ramírez, alcalde pedani.

A continuació, es passen a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA 1/2008, DE 15 DE GENER.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 1/2008, de 15 de gener, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Obres restauració Torra de Campredó
Que com es va comentar en la passada reunió les obres de restauració de les torres van començar a finals del mes de gener i que en aquests moments s’estan fent els treballs de rehabilitació de la Casa del Prat. En quan a la Torra s’han començat a fer els treballs de neteja i d’inspecció interior per part dels tècnics corresponents, trobant-se inscripcions dutes a terme l’any 1938 per part de les Brigades Internacionals de França que combatien al bando republicà i que van intervenir en les maniobres de distracció que es van efectuar al riu Ebre a l’alçada de Font de Quinto.

Que creu convenient adequar l'entorn de la Torra una vegada s’acabin les obres de restauració, i que consistiria en adequar l’espai per a cada família del poble i fer-hi un lloc de trobada.

Així mateix, vol que consti en acta l’agraïment al senyor Rodolfo Melich per la cessió temporal que ha fet de part del seu terreny per poder ubicar-hi els cotxes de les persones que duen a terme la restauració de la Casa del Prat i divers material per a la restauració.

02.02. Exposició de pintures de Francesc Llop.
Que es va dur a terme l’exposició de pintures de Francecs Llop des del 26 de gener al 9 de febrer, sent tot un èxit i a més va ser una exposició molt bonica. Que l’exposició es va dur a terme mitjançant la cessió d’obres per part de particulars i obres que té en propietat l’Associació que porta el mateix nom.

Continua el senyor Sanahuja manifesta que l’Ajuntament de Tortosa se’n va fer càrrec de l’assegurança del Casal i de les obres que hi havia exposades durant els dies de l’exposició.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Esquerre, qui manifesta que va passar molta gent per l’exposició i que dijous dia 7 de febrer els alumnes de 4t, 5è i 6è del Col·legi Port Rodó de Campredó van visitar-la.

Que el cost d’aquesta activitat ha estat de 130,00 €.

El senyor Sanahuja manifesta que hi ha una obra del pintor Francesc Llop, propietat de l’Ajuntament, que està ubicat a la Pedania, i que en aquests moments i desprès d’haver dut a terme l’exposició, quedarà de forma temporal en mans de l’Associació Francesc Llop, que podran tenir-la en millors condicions, ja que la Pedania no reuneix de les condicions ambientals addients.

Que vol que consti en acta, l’agraïments als particulars que han cedit durant aquests dies les seves obres i amb les que s’ha dut a terme l’exposició.


02.03. Assemblea de l’Associació de Jubilats
Que el passat dia 3 de febrer es va dur a terme l’assemblea general ordinària de l’Associació de Jubilats de Campredó, durant la qual van dimitir tots els membres de la Junta per discrepàncies amb la senyora que porta el bar del Casal Francesc Llop. Que hi ha convocada una altra reunió per al dia 2 de març.

02.04. Assemblea Associació Penya Taurina “La Tradició”
Que hi ha convocada una assemblea de l’ Associació Penya Taurina “La Tradició” per al divendres dia 22 de febrer a les 21 hores.

02.05. UE de Campredó
Que la UE de Campredó s’ha classificat per a la lligueta d’ascens, per la qual cosa, vol que consti en acta la seva felicitació per haver aconseguit aquest objectiu.

02.06. Borrainada AMPA Port Rodó de Campredó
Que ta i com s’havia previst, el diumenge dia 20 de gener va tenir lloc la borrainada, la qual va tenir molt bona acceptació.

02.07. Carnaval 2008
Que va tenir lloc el carnaval dels nens amb una rua i una xocolatada al Col·legi i desprès el carnaval per als més grans amb l’animació dels tambors per la tarda.

02.08. Festa de Sant Antoni
Que es va dur a terme la benedicció dels animals durant la festivitat de Sant Antoni. Que aquesta festa va tenir lloc a la zona esportiva per la nit, amb l’encesa d’una foguera.
Els membres presents manifesten que potser aquesta festa hauria tingut molta més acceptació si s’hagués dut a terme per matí.

02.09. Pla de xoc
Que s'ha dut a terme les següents accions:
· Col·locació d'un reductor de velocitat al C. Escardo Valls
· Neteja de la timba del camí de Salvaaigües
· Senyalització i col·locació d'un mirall al carrer Haro-Pintor Llop
· Que s'ha tirat herbicida per tot el poble
· Que es tirarà herbicida pels camins municipals
· Que al camí de Salvaigües i Sirena s'ha fet el bacheo

02.10. Reunió Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
De la reunió que tindrà lloc demà dimecres dia 20 de febrer amb membres del Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal de visitar el camí de servei de l’autovia Tortosa-Aldea.
Així mateix se’ls sol·licitarà es senyalitzi l’accés a Font de Quinto i a les Torres de Campredó.

02.11. Anul·lació contribucions especials
Que el passat dia 4 de febrer en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa es van anul·lar les contribucions especials de Campredó.

02.12. Centre d’Estudis d’Investigació
De la visita que va tenir per part del senyor Alejandro Cabos Mas, membre del Centre d’Estudis d’Investigació del Maestrat i del Montisà, qui li va explicar un estudi sobre els brigadistes internacionals que van lluitar a Campredó a la zona de Font de Quinto al juliol de 1938.
Que volen dur a terme entre els dies 24, 25 i 26 de juliol una xerrada per explicar aquest estudi al poble.

02.13. Altres assumptes
a) De les gestions amb la Comunitat de Regants per tal de que aquesta entitat, vist el mal estat del camí vell de la Torra i de la sèquia que ha donat bombament al cami, demanant-los is poden posar uns tubs de formigó per tal de poder fer l’arranjament del camí per part de l’Ajuntament en les degudes condicions. La mateixa gestió s’ha fet amb la travessia núm. 3 del camí de Salvaaigües que condueix a la Casa del Prat.
b) De col.locar cinc tomes d'ordinador a la sala d'exposicions del Casal.
c) De les gestions amb Campredó actiu per dur a terme la Fira EcoEbre.
d) Que del 22 al 24 de febrer tindrà lloc a l’EMD de Jesús la Fira de l’Oli.
e) Que s’ha realitzat el Ple de l’Ajuntament en que s’escullen els Membres de les Meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 9 de març del 2008, així com del sorteig dels espais electorals per als diferents partits polítics.
f) Que el proper 19 de març baixarà a Campredó un unitat mòbil del Banc de Sang a efecte de fer extraccions a totes aquelles persones que vulguin ser donats. Que es farà el corresponent bando per tal que la gent estigui assabentada.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

Reg.
Proveïdor
Concepte
Import
1
CEPSA
Gasolina segadora
25,00
2
Armeria Descarrega
Coets Reis Mags 2008
70,00
3
La Veu de l’Ebre, SL
Subscripció anual 2008
93,00
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
193,00
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
85,19
6
CEPSA
Gasolina segadora
12,00
7
Hiperhotel, SL
Reparació contactor rentaplats CEIP Port Rodó
115,42
8
José M. Rey Panisello
Llums de Nadal
400,42

TOTAL
994,03

Que fins al dia d’avui no s’ha ingressat encara la bestreta corresponent a aquest primer trimestre del 2008.


4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost d’inversions està igual que en la reunió anterior, tot i que el crèdit per a inversions s’aprovarà durant la primera setmana de març i d’aquesta manera es podran començar a dur a terme les obres d’inversió.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’han dut a terme algun canvi de punts de llum a Tortosa, concretament a l’av. Generalitat, i que n'hi ha uns quants que estan en bon estat, per la qual cosa, proposa posar-los al carrer Pintor Francesc Llop, acció en el que estan d'acord tots els membres presents del Consell Assessor de l'Alcaldia

També comenta el senyor Sanahuja que es demanarà pressupost per substituir els setze punts de llums existents a la part final de l'av. Don Alvaro amb l’objecte de millorar la instal·lació existent i adequar-la a les noves normes de contaminació lumínica.

5. INFORMES ENTITATS.

El senyor Esquerré comunica que en quan a l’activitat que s’havia de dur a terme el dia 16 de febrer referent a la Jornada sobre les Torres, tindrà lloc el dia 1 de març a les 19 h al Casal Francesc Llop.

També comunica que s’ha redactat una carta per part de l’AMPA “Port Rodó” de Campredó per enviar al departament d’Educació de les Terres de l’Ebre referent a les goteres que pateix el centre i de la calor que es pateix a l’aula situada a la planta baixa de l'edifici. Que s’enviarà còpia d’aquesta carta a l’Ajuntament de Tortosa.

La senyora Caballé també manifesta que el dinar de l’Associació Penya Taurina “La Tradició”, proposat per al dia 20 d’abril no podrà dur-se a terme i que ja informarà de la data més endavant.


Precs i preguntes

La senyora Caballé pregunta al senyor Sanahuja sobre la reunió que han tingut abans amb la Comissió de Festes, contestant-li que la reunió ha anat bé i que han proposat que les festes siguin el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol i durant els tres dies intermitjos es farien un altre tipus d’activitat.

Informatiu setmanal


Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut

20 de març del 2008

CAMPANYA PER DONAR SANG A CAMPREDÓ

Dia 6 de febrer de 2.009 de 18 a 21 hores al Casal Francesc Llop

Hem d'intentar superar la xifra de donants d'anys anteriors:15 de març del 2008

Informatiu setmanal


Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut

7 de març del 2008

Informatiu setmanal

Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut.