29 de febrer del 2008

Informatiu setmanal

Clicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut.

22 de febrer del 2008

Informatiu setmanalClicant sobre la imatge, s'amplia i es pot llegir el seu contingut.

21 de febrer del 2008

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA DE CAMPREDO

Núm.: 1/2008
Caràcter: ordinària
Data: 15 de gener del 2008
Lloc: Oficina municipal de Campredó
Horari: 22:00 a 23:10

President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramírez (representant de l'Alcaldia)
Josep Esquerré i Navarro (ERC)

Associacions: Noemí Caballé (Associació Penya Taurina “La Tradició”)
Joan Manel Sanahuja Vidal (Associació “Societat de Caçadors

Secretària delegada: Cinta Fontanet Ramírez


Ha excusat la seva assistència:
Francesc Aragonés i Valls (CiU)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)


Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 2/2007, de 28 de novembre
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008. PUOSC

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 3/2007, DE 18 DE DESEMBRE.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 3/2007, de 18 de desembre, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.

2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

02.01. Festes de Nadal i Reis
Que es van celebrar amb molta assistència de públic els actes de repartiment de regals de Pare Noel, així com la cavalcada de Reis. Que va tenir la col·laboració de l’associació de joves de Campredó i que el cost d’aquesta activitat va ser de 348,00 €.

Que la borrainada que havia de dur a terme l’AMPA Port Rodó el 22 de desembre es va tenir que suspendre pel temps i tindrà lloc el proper dia 20 de gener.

En quan al Nadal CAT organitzat per Mn. Víctor, va ser un èxist d’assistència, i que durant l’acte de cloenda es va dur a terme el repartiment del llibre editat per ell mateix i el senyor Josep Aixerch Frasno en el que relata la vida de la parròquia des de 1918 fins a 1925. Que donat el seu interès general s’ha finançat totalment amb recursos de la Pedania.

02.02. Col·legi de Campredó
Que s’ha dut a terme la neteja dels embornals del col·legi de Campredó i que s’ha passat en coneixement del Departament d’Educació del problema de goteres que hi ha al col·legi per tal que ho arreglin, ja que aquest problema afecta el quadre elèctric i que en aquest cas l’ajuntament no es pot responsabilitzar del manteniment.

02.03. Subvenció restauració Torra de Campredó i Casa del Prat
Que s’ha rebut la comunicació per part del Departament de Cultura de l’atorgament d’una subvenció, en espècies, de la restauració de la Torra de Campredó per import de 421.372,00 € i que s’ha fet el replanteig per començar les obres a finals del mes de gener.

02.04. Reunió d’entitats
De la reunió que s’ha dut a terme amb les entitats de Campredó per saber les activitats que han de dur a terme durant l’any 2008. Que a finals del mes de juny es tornarà a fer una altra reunió per tal d’actualitzar la relació.

02.05. Pla d’Actuació Municipal de Tortosa
Que avui s’ha presentat per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa del Pla d’Actuació Municipal de Tortosa i que es concreta en 450 actuacions. Que les que afecten a Campredó, són les següents:

CULTURA:
29. Rehabilitació de la “Torre de Font de Quinto” i de la “Casa del Prat”

ENSENYAMENT:
59. Construcció d’una llar d’infants a Campredó

ESPORTS:
73. Camp de regates a Campredó
74. Cobriment de la pista poliesportiva de Campredó
75. Vestidors a la zona esportiva, piscina i camp de futbol de Campredó

GOVERNACIÓ:
101. Constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

MEDI AMBIENT:
149. Impulsar la creació d’Agrupacions de Defensa Forestal a Tortosa i els pobles

MOBILITAT:
151. Ampliació de la L3 fins al Polígon Industrial Baix Ebre

PROMOCIÓ ECONÒMICA:
209. Ampliació del Polígon Industrial “Baix Ebre”
210. Polígon Industrial “Catalunya Sud”, impulsar-ne la dotació de serveis complementaris
211. Ampliació del Polígon Industrial “Catalunya Sud” tot executant la segona fase

SERVEIS:
226. Millora i/o substitució de 16 punts de llum al carrer de Don Alvaro
228. Dotació d’electricitat a la Torre de Font de Quinto
229. Condicionament del ferm del camí que va de la Torre al canal

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ:
248. Pla estratègic d’implementació i formació en noves tecnologies al poble de Campredó

TURISME:
281.Gestionar el pas de la via verda per Campredó

URBANISME:
334. Arranjament de l’antiga estació de Campredó
335. Cobriment de la pista poliesportiva de Campredó
336. Adquisició definitiva dels terrenys adjacents a la zona esportiva per a equipaments
337. Reubicació de la depuradora de Campredó
338. Cobriment de la sèquia de Campredó, entre el canal i el riu
339. Posada en funcionament de l’ascensor del Casal Francesc Llop
340. Ampliació de la cobertura de la zona de lleure de Campredó
341. Construcció d’un dispensari nou a Campredó: cessió de terrenys
342. Equipar la sala polivalent del Casal Francesc Llop
343. Impuls de la nova carretera utilitzant l’antic vial Tortosa-Amposta
344. Rotonda de la carretera de la Nova Estació

02.06. Altres assumptes
a) Que ja s’ha tallat el pi sec que està dintre del recinte de les escoles.
b) Que per part del Servei d’Ocupació s’ha aprovat el Pla estratègic d’implementació de noves tecnologies de Campredó per import de 48.800,00 €.
c) Que per part del Consorci de Normalització Lingüística s’ha comunicat que s’ha obert la inscripció per als cursos de català del nivell D. Que es comunicarà mitjançant un bando al poble per tal que coneguin aquesta activitat.
d) Que s’ha obert la inscripció al 6è concurs de dibuix organitzat per l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i de la qual se’n donarà trasllat al Col·legi de Campredó.
e) Que des de l’Ajuntament s’ha enviat a la Diputació l’anunci d’electrificació de la Torra per a la publicació al BOPT i que un cop FECSA hagi pagat les taxes corresponents, i un cop publicat hauran trenta dies de termini per fer les al·legacions que s’estimin oportunes i un cop passats aquests trenta dies es remetrà a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per tal que doni l’autorització definitiva.

3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que tal i com consta a l’acta de 18 de desembre, les factures extrajudicials han pujat a la quantitat de 17.741,94 €.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que les factures pendents de pagament a dia d’avui són les següents:

CESPA: 25 €
Cavalcada de Reis 2008: 348 €
Llenya festa Sant Antoni: 300 €


4. PRESSUPOST 2008.

El senyor Sanahuja manifesta que el pressupost d’inversions està igual que en la reunió anterior i està pendent de la corresponent operació de crèdit, per poder adjudicar les obres del 2008.


5. INFORMES ENTITATS.

El senyor Esquerré manifesta que en quan a la borrainada a dur a terme el 20 de gener, s’havia previst una activitat amb ponis, tot i que com aquesta necessita que la gent que la digui a terme ha d’estar en possessió del carnet de manipulació d’animals, segurament aquesta no es durà a terme.

El senyor Sanahuja comunica als membres del Consell de la intenció de dur a terme la Fira Eco Ebre, de la qual es parlarà amb Campredó Actiu per veure si la vol organitzar.

El senyor Esquerré comunica la proposta que s’ha presentat al col·legi per dibuixar el Carrilet i que potser podria ser portada de Campredó Actiu.

Així mateix, també comunica de la possibilitat de dur a terme la a mostra d’un curt metratge.


Precs i preguntes

No se’n formulen a la Presidència.

15 de febrer del 2008

Informatiu setmanal


Clicant amb el ratolí sobre la foto, s'obre i es veu més gran i es pot llegir el contingut.

13 de febrer del 2008

8 de febrer del 2008

Informatiu setmanal

Clicant amb el ratolí sobre la foto, s'obre i es veu més gran i es pot llegir el contingut.

3 de febrer del 2008

Actuacions del P.A.M. a Campredó

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tortosa, format per CIU i ERC, va presentar el passat mes de gener el Pla d’Acció Municipal (PAM), en el que es presenten prop de 450 actuacions a realitzar al municipi de Tortosa en l’actual legislatura. Dins d’aquest PAM, com es obvi, també hi ha una part que inclou les accions previstes per a Campredó, on personalment puc considerar d’ambicioses i a la vegada realitzables, sempre buscant solucionar les mancances que tenim al poble, val a dir també que aquest és un document viu, és a dir, pot actualitzar-se i adaptar-se a les necessitats que hi vagin sorgint. Com a resum, exposo amb un quadre les actuacions que afecten directament a Campredó juntament amb l’exercici previst d’execució.Tant mateix, he afegit al blog un apartat obert a tothom per a que es facin propostes, suggeriments, crítiques, etc., de tot el que envolta a l’activitat municipal a Campredó, penso que es una altre canal per donar beu als ciutadans, sempre amb l’objectiu comú de millorar el nostre poble.

1 de febrer del 2008

Informatiu setmanal


Clicant amb el ratolí sobre la foto, s'obre i es veu més gran i es pot llegir el contingut.