30 de juliol de 2008

ACTA CONSELL ASSESSOR DE L'ALCALDIA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 5/2008
Caràcter: Ordinària
Data: 29-05-2008
Lloc: Oficinia Municipal de Campredó

Hi assisteixen:
President: Pere Panisello i Chavarria
Vocals: Joan Sanahuja i Ramirez (representant de l'alcaldia)
Francesc Aragonés Valls (CIU)
Josep Esquerrè i Navarro (ERC)
Rafel Lluís i Gisbert (PSC)

Associacions: Joan Manel Sanahuja Vidal (Societat de Caçadors)

Secretària delegada: Cinta Fontanet i Ramirez


Ha excusat la seva asistencia:
Noemí Caballé Valls (Associació Penya Taurina “La Tradició”)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta 4/2008, de 22 d'abril
2. Informes de l'alcalde pedani
3. Estat de comptes
4. Inversions 2008
5. Informació entitats
6. Informació festes Campredó 2008
7. Informació activitats estiu 2008
8. Proposició dels grups municipals de CiU i ERC sobre portada d’aigua de l’Ebre a Barcelona.

Precs i preguntes

La Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA 4/2008, DE 22 D’ABRIL.

La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta 4/2008, de 22 d’abril, la qual s’aprova pels membres presents en el sessió.


2. INFORMES DE L'ALCALDE PEDANI.

El senyor Sanahuja, alcalde pedani de Campredó, informa als membres del Assessor de l’Alcaldia dels següents assumptes:

2.1. Col·locació base d’avisos al Polígon Industrial Baix Ebre
Que ha arribat la torre per col·locar la sirena a l'estació d’avisos del Polígon Industrial Baix Ebre. Que una vegada estigui col·locada es farà una reunió urgent amb tots els veïns de Campredó per tal que sàpiguen que han de fer.

2.2. Festa Associació de Jubilats de Campredó
Que el proper diumenge dia 8 de juny, l’Associació de Jubilats de Campredó durà a terme el dinar de germanor al restaurant Pla d’en Roca de Camarles. Que davant la impossibilitat d’assistir-hi per motius familiars delegarà la seva assistència en alguna persona del Consell Assessor.
Que des de l’Associació de Jubilats s’ha sol·licitat una ajuda per tal d’atendre les despeses de transport, la qual puja la quantitat de 284,00 €.
El Consell Assessor de l’Alcaldia de Campredó acorda aprovar aquesta despesa.

2.3. Ajudes Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya
De les ajudes demanades, mitjançant tallers d’ocupació, a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya i a les que preveu sol·licitar aquesta ajuda que serà bianual, mitjançant els següents tallers:

· Neteja de l'entorn de la torre de Font de Quinto, per tal de que sigui una zona d’esbarjo obert per a tothom.
· Projecte de distribució de la zona netejada de la torre de Font de Quinto, mitjançant tres peons i un margenador.
· Construcció de lavabos i barbacoes, mitjançant un paleta i tres peons.

Que les ajudes seran de personal per a realitzar aquestes actuacions i que la Pedania aportarà el material.

2.4. Col·locació papereres i canvi dels contenidors
Que des de l’empresa CESPA s’ha programant ubicar dues papereres més al poble.
Que també s’ha anunciat que es canviaran els contenidors de selectiva (vidre, cartró i envassos) i que se n’afegirà un d’orgànica. Que encara està per determinar els quatre punts on s’ubicaran aquests contenidors i que es convocarà una sessió extraordinària per tal de tractar aquest tema.
Que des del REBE es preveu efectuar una campanya informativa, estant pendent de concretar la data, sobre l’ús que s’ha de donar a aquests contenidors.

2.5. Col·locació diversos punts de llum
Que s’han instal.lat nous punts de llum al C. Santa Anna, a petició dels veïns i també al C. Finisterre.

2.6. Piscina municipal
Que demà es desplaçarà a Campredó el tècnic d’Esports, Manolo Montany, per veure les instal·lacions de la piscina. Que el senyor Montany serà qui se n’encarregarà de la coordinació dels cursos de natació, socorrista, així com del manteniment de la piscina.

2.7. Altres assumptes
1. Que per part de la Generalitat de Catalunya s’ha fet arribar a aquesta Pedania la normativa sobre la instal·lació de gas.
2. Que s’ha reparat la timba del camí Salva-aigües.
3. Que s’ha realitzat el bacheo dels camins i que encara falta per fer, com a conseqüència del mal temps, el camí de Bassa Venecia.
4. Que s’ha netejat l’embarcador.
5. Que s’ha tirat l’herbicida a diversos carrers de Campredó així com al Polígon Industrial Baix Ebre.
6. Que la Comunitat de Regants ha dut a terme la sega de l’herba de diferents sèquies del terme.
7. Que per part d’EUROMED es durà a terme la neteja dels margals de Campredó de la zona baixa del poble, dintre del Polígon Industrial Baix Ebre.
8. Que per part de la Direcció General de Carreteres s’ha dut a terme el bacheo de la via de servei de Campredó-Font de Quinto.
9. Que s’ha requerit a la UE Campredó per tal que presenti diversa documentació per tal de fer efectiva la sol·licitud de subvenció anual.
10. De l’escrit del Banc de Sang comunicant la jornada que tindrà lloc el 16 de juny a Tarragona.
11. Que al Mas de la Missa estan treballant uns temporers subamericans, els quals se n’aniran una vegada acabin la feina.
12. Que s’han sol·licitat diversos documents des de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en quan a l’electrificació de la Torra, per a donar el corresponents permís d'obres a FECSA. Que ja s’ha rebut la subvenció atorgada per la Delegació d'Industria de la Generalitat de Catalunya per a l'electrificació rural de la zona de la torra, i que el tresorer farà el expedients corresponents per al posterior abonament, per part de l'Ajuntament, a cadascun dels veïns.
13. Que hi ha noves propostes per dur a terme l’enllumenat de Nadal i que s’estan estudiant per part de l’Ajuntament.
14. Que els cursos d’informàtica van molt bé i que a dia d’avui encara s’està apuntant més gent.
15. Que des del Departament de Festes de l’Ajuntament de Tortosa s’ha dirigit escrit per tal que es nomenin la pubilla infantil i la pubilla per a les Festes de la Cinta’2008.
16. De la invitació del Centre d’Estudis d’Investigació del Maestrat per dur a terme el 27 de juliol a Campredó una conferència sobre la maniobra de distracció que va efectuar l'exèrcit republicà entre le 23 i 26 de juliol de 1936 a la zona de Font de Quinto.
17. Del Registre d’Entrada i Sortida.


3. ESTAT DE COMPTES

El senyor Sanahuja manifesta que el moviment econòmic de la Pedania ha estat el següent:

RESTANT

PARTIDA

ASSIGNACIÓ ORDINARI PEDANIA DE CAMPREDÓ 2008
33.000,00 €
33.000,00 €

INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 18/03/08
8.250,00 €
24.750,00 €


INGRÈS AJUNTAMENT DE TORTOSA 08/05/08
2.928,25 €
21.821,75 €

FACTURES PAGADES
FINS CONSELL ASSESSOR DE 29/05/08

REG.
PROVEÏDOR
CONCEPTE
Nº FRA
DATA

1
CEPSA
Gasolina Segadora
0652797W
31/12/2007
25,00 €
2
Armeria Descarrega, S.L.
Coets Reis Mags 2008
C-19690
07/01/2008
70,00 €
3
La veu de l’Ebre, S.L.
Subscripció anual 2008
6092
02/01/2008
93,00 €
4
Baratijas El Puente
Material disfresses Reis Mags 2008
-
04/01/2008
193,00 €
5
Tomàs Besalduch
Bengales cavalcada Reis Mags 2008
286
29/01/2008
85,19 €
6
CEPSA
Gasolina Segadora
0652824W
31/01/2008
12,00 €
7
Hiperhotel, S.L.
Reparació contactor rentaplats Escola CEIP Port-Rodó
08 56
31/01/2008
115,42 €
8
José Mª Rey Panisello
Llums de Nadal
800028
06/02/2008
400,42 €
9
José Mª Rey Panisello
Reparació rentaplats menjador escoles
800029
12/02/2008
43,62 €
10
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques i fontaneria casal
800030
12/02/2008
47,51 €
11
José Mª Rey Panisello
Reparació de les llums de Nadal Pedania
800031
12/02/2008
70,83 €
12
CEPSA
Gasolina
0652844W
31/01/2008
35,95 €
13
Mulet&Hidalgo, S.L.
Baldanada Cursa Canicross
2081356 A
15/03/2008
55,78 €
14
Querol Edicions
Llibres Historia Parròquia 1918-1925
10
31/01/2008
1.329,43 €
15
Papeles Tortosa
Material baldanada Cursa Canicross
2080280 A
21/03/2008
58,29 €
16
Forn de pa Gisbert
Pa Cursa Canicross
2
20/03/2008
80,00 €
17
Centre d’Ambulàncies Baix Ebre
Servei d’ambulància Cursa Canicross
7595/B
31/03/2008
212,81 €
18
CEPSA
Gasolina
0652472 W
31/03/2008
42,50 €
19
José Mª Rey Panisello
Reparacions elèctriques Casal
800093
10/04/2008
531,73 €

TOTAL
3.502,48 €

DISPONIBLE COMPTE DE CAIXA TARRAGONA
29/05/2008
7.675,77 €


PROPOSTA D'ACORD DE PAGAMENT - FACTURES
PENDENTS AL CONSELL ASSESSOR DE 29/05/08

20
Bar Rest. Can Joan
Despesa Representació Paco Peralta, Joan Sanahuja, Serralleria del Sud de Catalunya
*
22/04/2008
33,20 €
21
Ferreteria Alfacs S.L.
Calçotada Popular
Ticket 83688
05/04/2008
10,90 €
22
L’Aperitiu Ramon Borrego Pitart
Lloguer equip de so Informació Traçat A-7
11
29/04/2008
278,40 €
23
Querol Club de l’Oficina
Toner Fotocopiadora Pedania
1800
29/04/2008
44,46 €
24
CEPSA
Gasolina
0652482W
30/04/2008
61,87 €
25
TÜRheinland
Augment potència llum zona poliesportiva per al ball organitzat per U.E. Campredó 16 de juny
39599899
21/05/2008
59,29 €
26
Bar Roque
Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G )
-
05/05/2008
28,00 €
27
Bar Roque
Despesa de Representació: Joan Sanahuja, R. Pérez (O.T.G), Flora (O.T.G), J.J. Malras (Dep. T.)
-
15/05/2008
43,00 €
28
Fusters Martí, S.L.
Reparació marcs portes Pedania afectats termites.
80080
22/05/2008
883,76 €
29
Parròquia
Subvenció a justificar Conferència Món Templer
-
-
120,00 €

TOTAL
1.562,88 €

La despesa nº20 resta pendent de pagar tot i estar aprovada al Consell Assessor anterior.

4. PRESSUPOST 2008

El senyor Sanahuja manifesta que està pendent de rebre els pressupostos per tal de col·locar els punts de llum a l’Av. Don Alvaro.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que ha sortit una línia d’ajuts des de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció de la contaminació lluminosa a la que aquesta Pedania s’ha acollit. Que aquest ajut només va destinat a la llum i no al pal.

En quan a la coberta de la cantina s’ha confirmat per part de Serralleria de l’Ebre que vindran a muntar-la durant la primera quinzema de juliol.

En quan a l’arranjament del camí de la Torra s’ha parlat amb la Comunitat de Regants per tal que facin les millores d'apuntalament a la séquia paral·lela al camí per posterioment fer l'arranjament per part de la Pedania.


5. INFORME ENTITATS

El senyor Esquerré informa de les següents activitats:

· Que el 14 de juny tindrà lloc els actes de cloenda del curs 2007/2008 organitzat per l’AMPA “Port Rodó”.
També hi haurà una excursió a Benifallet i Miravet.
· Que l’11 i 12 de juliol, organitzat per la Unió Cultural Soldevila hi haurà una mostra de curtmetratges.

El senyor Sanahuja també informa de les següents activitats:

· Que la Penya Taurina “La Tradició” està organitzant diversos actes per a les festes de Campredó.
· Que la UE Campredó està organitzat per al proper mes de juny una festa per celebrar el final de la temporada. Que el dia està pendent de determinar.
· De la festa de Sant Joan que organitza la Parròquia de Campredó.
· De la festa dels quintos que tindrà lloc el dia 28 de juny, així com actes que també organitzen els quintos com són el campionat de futbol sala i les jornades interculturals per al 7 de juny.


6. INFORMACIÓ FESTES DE CAMPREDÓ 2008

El senyor Sanahuja manifesta que les festes de Campredó seran tal i com es va anunciar en la passada sessió, el 18, 19, 20, 24, 25 i 26 de juliol i que el 21 de juliol hi haurà una festa especial per als nens i el 22 i 23 de juliol hi haurà bous per la tarda a càrrec de la Penya Taurina “La Tradició”.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que la Junta de Govern Local ha aprovat la celebració dels bous durant els dies de festa.

7. INFORMACIÓ ACTIVITAT ESTIU 2008

El senyor Sanahuja dóna compte de les activitats que es duran a terme durant aquest estiu a Campredó:

PISCINA

Horaris
De dilluns a divendres: de 12 a 14 h i de 17:30 a 20:30 h.
Diumenge: d’11 a 14 h.

Cursets de natació de dilluns a divendres d’11 a 12 h. i de 16:30 a 17:30 h.

Preus
Abonaments piscina: mensual: 20 euros / dos mesos: 32 euros
Cursets de natació: mensual: 44 euros / jubilats: 20 euros
Entrada diària: adults: 2,40 euros / menos de 14 anys i jubilats: 0,80 euros

CAMPUS DE FUTBOL
Del 31 de juny o 1 de juliol al 17 de juliol

Edat: de 5 a 16 anys

Horaris
De dilluns a divendres: de 17:30 a 19 h i de 19 a 20:30 h.

Preus
1 setmana: 40 euros
2 setmanes: 70 euros
3 setmanes: 80 euros

ESCOLA D’ESTIU
De l’1 de juliol al 30 d’agost

Horaris
De dilluns a divendres: de 9 a 13 h.

Preus
Segons les inscripcions

Continua el senyor Sanahuja manifestant que s’ha de reunir amb el director del CEIP i l’AMPA per parlar sobre el tema de l’escola d’estiu. Que no obstant, i per tal d’avançar el temps la setmana vinent s’obrirà el període d’inscripcions.


10. PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC SOBRE PORTADA D’AIGUA DE L’EBRE A BARCELONA.

El grup de CIU i d’ERC al Consell Assessor de l’Alcaldia de Tortosa a Campredó proposem els següents acords:

Oposar-se totalment a qualsevol transvasament d’aigües de l’Ebre a Barcelona.

Demanar la derogació del Decret de sequera, ja que han deixat d’existir les condicions que els Governs de la Generalitat i de l’Estat van adduir per fer el Decret.

Demanar que no es faci la canonada de perllongació del CAT fins a Barcelona.

Donar trasllat d’aquests acords a l’Ajuntament de Tortosa.

Tot seguit, pren la paraula el senyor Rafel Lluís, qui manifesta que des del Govern de la Generalitat s’està dient que s’ha paralitzat la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona i que no veu adient prendre aquest acord. Que és una llàstima que en aquests moment el grup de CiU presenti aquesta moció i vegi ara la llum, quan en els anys anteriors va votar a favor del PHN.

A continuació, el senyor Sanahuja manifesta que no està d’acord amb la gent de CiU que va estar d’acord amb el PHN i que el senyor Rafel Lluís va ser-hi membre del grup de CiU i que ara està en el grup del PSC que està d’acord amb la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona. I que li estranya que estigui dintre d'una partit transvasista i que ara no marxi d'aquest.

Continua el senyor Rafel Lluís manifestant que quan el Govern de la Generalitat va proposar la construcció de la canonada de transvasament del riu Ebre a Barcelona era per necessitat ja que no hi havia aigua. Que també des del Govern de la Generalitat s’està impulsant la construcció de dessaladores.

Que tots ens hauriem de felicitar per la decisió de no construir aquesta canonada, tot i que segons informacions d’avui al diari EL PAÍS, tant el grup de CiU com el del PP estan a favor de continuar construint-la.

El senyor Panisello manifesta que tothom té raons per defensar i atacar la proposta de la canonada, però que creu que és favorable que des del Consell ens posicionem unanimement en contra de la construcció d’aquesta canonada.

El senyor Rafel Lluís manifesta que el PHN es va aprovar amb els vots de CiU i que si avui governés CiU a la Generalitat de Catalunya es faria aquesta canonada.

El senyor Sanahuja contesta al senyor Rafel Lluís que si no hagués pogut la canonada també l'hagués fet el tripartit.

Sotmesa la proposta a aprovació, s’aprova per unanimitat de tots els membres presents a la reunió.


Precs i preguntes

El senyor Rafel Lluís manifesta que vol que consti en l’acta anterior, concretament en el punt 02.05. Proposta ADIF supressió pas nivell a Campredó i construcció pont elevat, que va demanar que s’avises als veïns afectats per aquesta construcció.

També pregunta el senyor Rafel Lluís al senyor Sanahuja si s’ha fet alguna gestió per tal de restaurar les escoles de Font de Quinto, contestant-li el senyor Sanahuja que no s’ha fet cap gestió.

Tot seguit, el senyor Sanahuja pregunta al senyor Rafel Lluís sobre les tres parcel·les contigues a la zona esportiva de Campredó i que l'Ajuntament vol permutar amb l’INCASOL i que aquesta gestió la va fer el Govern anterior.

El senyor Rafel Lluís manifesta que hi havia interès per part d’un empresari per aquestes parcel·les i que es van reservar per a equipaments de Campredó.

Continua el senyor Sanahuja manifestant que el POUM aprovat per l'anterior Govern només en són dos les parcel·les destinades a equipaments de Campredó per tal d’ubicar una guarderia, un centre de dia i un dispensari i no tres com afirma el senyor Rafel Lluís.

També indica al senyor Rafel Lluís que en actes del Consell Assessor del 2006 i gener del 2007, en diferents preguntes que va fer el senyor Sanahuja, tant al senyor Rafel Lluís com al senyor Sabaté, anterior alcalde de Tortosa, van manifestar segons consta a questes actes que les parcel.les a reservar serien les tres parcel.les contigues a la zona esportiva. Ara resulta que segons el POUM aprovat per l’anterior equip de Govern sols són dos les parcel·les reservades, com a zona d'equipaments i de permuta amb l'INCASOL. Voldria deixar clar que aquesta situació en que no van complir el que dèien i com a conseqüència es podria veure condicionada la futura actuació municipal en quan a la ubicació de la guarderia i el dispensari mèdic.

*-*-*